Behandeling volwassenen

  • HOME
  • Behandelfilosofie

Behandelfilosofie

Wilt u kijken of u bij ons bij het juiste adres bent, dan kunt u binnenlopen tijdens ons inloopuur (dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur). De zorgcoördinator kijkt dan met u welke ondersteuning of behandeling u nodig heeft.

Als u heeft besloten dat u zich bij ons wilt inschrijven en heeft u een verwijzing van de huisarts dan kunt u na de kennismaking direct een intake inplannen.

Voor wie

Wij bieden behandeling aan voor cliënten die open willen onderzoeken wat nodig is om verder te komen met de klachten en binnen de omstandigheden. Onze focus ligt niet zo zeer op het verhelpen van de klachten. Voor ons is het doel altijd persoonlijkheidsversterking. In de intake maken we een persoonlijkheidsprofiel en stellen we een diagnose waarop we haalbare behandeldoelen kunnen stellen.

Onze doelgroep omvat alle veel voorkomende stoornissen zoals angst- en paniek, depressie, trauma, dwang, acute stress en andere stoornissen zoals die worden genoemd in de DSM 5 classificaties. Diagnoses zijn bij ons niet bepalend voor de behandeling. Behandeling kan face tot face plaats vinden of via beeldbellen.

Vastzittende en moeilijk beïnvloedbare klachten als verslavings- en eetproblemen moeten soms klinisch behandeld worden. Voor persoonlijkheidsproblemen en bij problemen op meerdere aandachtsgebieden is het over het algemeen nodig om meerdere behandelstappen achter elkaar aan te zetten.

Behandeling

Intake

Voor de intake vragen we je verschillende vragenlijsten in te vullen. Op basis daarvan stellen we een diagnose en een persoonlijkheidsprofiel. Het persoonlijkheidsprofiel geeft iets weer over de klachtendruk, de draagkracht, de beinvloedbaarheid en overlevingsmanieren. Op basis van dit profiel kunnen we de haalbaarheid van de behandeldoelen vaststellen.

Doelgericht

Elk behandeltraject heeft een eigen specifiek geformuleerd doel. Bij het begin van het traject doen we onze best om samen uw doel zo goed mogelijk te specificeren, omdat wij van mening zijn dat een behandeling met een vaag of onhaalbaar doel niet veel zal opleveren. Een voorbeeld van onhaalbaar doel is “nooit klachten meer hebben”; een voorbeeld van een vaag doel is: “me beter voelen” of “mijn zelfvertrouwen vergroten”.

Je omgeving betrekken?

Bij de intake komt ook de vraag aan de orde of u wensen heeft aangaande het betrekken van naastbetrokkenen bij de behandeling. In de intake vragen we wat uw behoeften daarin zijn en hieraan kunnen we tijdens de behandeling een vorm geven.

Goed kijken hoe het gaat: 6 gesprekken en dan evaluatie

Het zorgproces ziet er als volgt uit: Na de intake werken we in trajecten van telkens 6 gesprekken, waarvan we er ten hoogste drie doen in één behandeling.

Na ieder traject van 6 behandeling vindt er een evaluatie plaats, in een gesprek met de regiebehandelaar. Besproken wordt of je iets hebt gehad aan het traject, of er gereedschappen zijn aangereikt en of je dat merkt aan hoe je om gaat met de klachten. Ook de behandelrelatie met de uitvoerend behandelaar wordt besproken. In dat gesprek besluiten we of verder behandelen zinvol is en een doel heeft, dan wel dat we beter niet verder kunnen behandelen omdat behandeling niet tot verbetering leidt. Als je op eigen kracht verder kunt sluiten we de behandeling af. Per stap wordt gekeken welke behandelaar het meest aangewezen is om mee samen te werken. Dit gebeurt vanzelfsprekend in samenspraak met u als client. 

Na 3 maal 6 gesprekken stoppen we de behandeling. Dat wil niet zeggen dat je dan uitbehandeld bent, maar na drie trajecten volgt er altijd een periode waarin je op eigen kracht – zonder behandelgesprekken – verder gaat en werkt met wat je in de behandeling hebt opgestoken.

Vaste contactpersoon

Gedurende het behandeltraject heeft u een vaste contactpersoon bij wie u terecht kunt met acute vragen of als ter ondersteuning voor als u er niet uit komt met uw behandelaar of de regiebehandelaar. 

Soorten behandeling

Is het doel van de behandeling bepaald dan hoort het bij onze deskundigheid om hiervoor de geschikte behandeling (behandelvorm) aan te bieden. De uitvoerend behandelaar kan altijd toelichten welke behandeling hij of zij geeft en op welke manier die behandeling kan bijdrage aan het bereiken van het gestelde doel.

Alle reguliere behandelingen (behandeltechnieken) kunnen in ons centrum in een behandeling worden toegepast. Deze behandelvormen worden volgens de eisen van de zorgstandaarden aangeboden. We maken gebruik van (delen van) onderstaande behandelvormen:

Behandelvormen

• Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) leert je anders met moeilijkheden om te gaan, zowel op cognitief niveau als op gedragsniveau. De therapeut analyseert met de cliënt de probleemgedragingen en de cliënt oefent op alternatieve cognities of gedragingen. Huiswerk en oefenen met nieuw gedrag is essentieel in deze therapievorm. Wij passen CGt altijd toe in een kortdurende, gestructureerde vorm.

• Positieve (constructionele) Gedragstherapie

Constructionele gedragstherapie is een combinatie van oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. De behandeling is kortdurend, praktisch en gericht op concreet resultaat. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden die je hebt, niet vanuit beperkingen of belemmeringen. Het gaat erom hoe je tot een positief resultaat kan komen. De toon en sfeer is licht en positief. Deze behandeling wordt ook wel omschreven als krachtgericht in plaats van klachtgericht.

• Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT wordt wel de derde generatie gedragstherapie genoemd. ACT richt zich niet zozeer op het reduceren van de klachten, maar op het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Daarvoor sta je binnen ACT ook stil bij wat je echt belangrijk vindt, zodat je daar in kan investeren.  In ACT speelt taal en hoe je probleemoplossingen  beschrijft een belangrijke rol.

• Traumabehandeling (EMDR, Imaginaire exposure)

Als er door nare gebeurtenissen in het verleden nare dingen in je hoofd terecht zijn gekomen, en je kampt met herbelevingen en flashbacks, dan kan het zijn dat traumabehandeling aangewezen is. Er zijn twee effectieve vormen die wij geven: EMDR en Imaginaire Exposure. Beide vormen zijn ongeveer even effectief en de keuze voor de een of de ander heeft vaak meer te maken met persoonlijke voorkeur dan het de aard van het trauma. EMDR richt zich op nare plaatjes, Exposure gaat meer over het helemaal doornemen en verwerken van het trauma, de hele gebeurtenis vertellen en doorwerken.

EMDR
EMDR wordt vaak toegepast als traumabehandeling. Het is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Meer informatie

Imaginaire exposure 
Imaiginaire Exposure is de andere vorm van traumabehandeling en hierin ga je samen met de behandelaar de confrontatie met deze herinneringen of angsten aan: niet eromheen maar erdoorheen, uiteraard op een verantwoorde manier. Het doel is om de herinneringen zo te ervaren dat deze in het heden geen schade meer kunnen aanrichten. De angst die de herinnering aan de gebeurtenis oproept wordt als het ware uitgedoofd, door de gebeurtenis te bespreken en te verwerken.

• Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en gericht op de oplossing, niet op het probleem. Belangrijk hierbij is te kijken naar wat in het verleden hielp en na te gaan of dat nu ook zou kunnen helpen. Aangesloten wordt bij de kwaliteiten die iemand heeft, zijn sterke punten, de dingen die iemand goed kan en na te gaan of we die kunnen gebruiken. Er wordt een zo duidelijk en concreet mogelijk plaatje gemaakt van hoe het zou zijn om van het probleem af te zijn, want daarin ligt de oplossing. Je kunt hierbij ook kijken naar  hulpbronnen in je eigen omgeving. Een ingewikkeld probleem heeft heel vaak een simpele oplossing!

• Structurende, ondersteunende en toedekkende therapie

Binnen deze behandelvorm wordt veel aandacht besteed aan structuur en stabiliteit. Denk aan een gezond dag- en nachtritme, voldoende beweging, de mensen om je heen. We helpen je inzicht te krijgen in je sterke en zwakke kanten, zodat je zelf je leven beter kan sturen en beter leert omgaan met problemen en moeilijke situaties.  

• Herstelbenadering

Centraal staat hoe je het vast zitten overwint, je eigen kracht inzet, opnieuw naar je eigen identiteit kijkt en je kwaliteit van leven verbetert. Empowerment is een term die hierbij vaak wordt gebruikt. Hierbij maak je flink gebruik van ervaringen van mensen die ook ‘vast’ zaten met psychische problemen maar een weg terugvonden naar deelname aan het gewone leven. Want daar richt het herstel zich op: weer gewoon meedoen, ook al heb je klachten.

De herstelbenadering heeft als leidend idee dat je, als het ware, om de problematiek heen kijkt, daar niet de aandacht op richt. Maar dat je je richt op wat van je leven kan maken met hoe je bent en wat je doet, herstelgericht. Het is een behandeling die zich nu eens niet op de klachten en de beperkingen richt maar op de herstelgerichte mogelijkheden.

• Stressverlagende therapie (hier en nu, mindfulness)

De ervaren stress kan zo hoog zijn dat de behandeling zich vooral richt op het verlagen hiervan. De storm moet eerste gaan liggen. Hiervoor kunnen verschillende technieken worden ingezet. Als stress erg hardnekkig is kunnen we ook (tijdelijk) medicatie inzetten.

• Dramatherapie

Met dramatherapie ga je in de behandeling aan de slag met het oefenen en uitbeelden van situaties en nieuw gedrag, vaak in rollenspel of andere dramatische technieken. In deze therapie gaat het niet zozeer om het erover praten, maar om het tot uitdrukking brengen van het probleem en van de oplossing.  

• Transactionele analyse

Transactionele Analyse maakt gebruikt van het Ouder-Volwassene-Kind schema. De gedachte is dat iedereen een Ouder (die heel kritisch kan zijn) in zich heeft, een Volwassenen (daar moeten we het van hebben) en een Kind (dat om aandacht vraagt of angstig in een hoekje zit). Die drie posities kunnen met elkaar onderhandelen over wat er gedaan moet worden. In de therapie kun je de bijdrage van de Ouder, de Volwassene en het Kind aan de problemen maar ook aan de oplossing doorwerken en uitbeelden.

• Yucel

De Yucel methode is een heel inspirerende werkwijze omdat met behulp van allerlei houten materialen (poppetjes, balken, blokken) heel goed kan worden uitgebeeld en weergegeven wat je allemaal op je bord hebt liggen. Maar ook waar je naar toe wilt werken. Lasten worden weergegeven en besproken maar ook mogelijkheden en uitdagingen. Er wordt ook een afbeelding gemaakt van waar je naar toe wilt werken. Het bouwwerk kan worden gefotografeerd en meegenomen zodat je er steeds houvast aan hebt.

• Protocollaire Behandelingen

Er zijn uitgebreide protocollen die stap voor stap en sessie voor sessie beschrijven hoe je een bepaalde stoornis kunt leren hanteren. Zo is er bijvoorbeeld een behandelprotocol voor paniekstoornis, gegeneraliseerde angst, voor een depressieve stoornis en voor nog veel meer stoornissen. De protocollen zijn opgesteld naar aanleiding van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, en ze zijn zo opgesteld dat de behandelaanpak met de gemiddeld beste resultaten wordt toegepast. Daarmee zijn deze behandelvormen een hele grote bron van informatie die ook veel tijdens de opleiding wordt toegepast. De valkuil van een protocollaire behandeling is dat het protocol centraal komt te staan, in plaats van de cliënt. Wat voor de gemiddeld cliënt het beste past, hoeft natuurlijk niet altijd te zijn wat het beste aansluit bij het doel wat je als individuele cliënt wil bereiken.  Los daarvan is de protocollaire behandeling een heel goed uitgangspunt, met bewezen methoden. Het is ook mogelijk om delen uit een protocol, in een bepaalde fase van een therapie, te gebruiken en toe te passen.

• Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Het gaat hierbij om de schema’s en modi die erg bepalend zijn voor hoe je denkt en doet. Schematherapie gebruikt niet alleen cognitieve analyse, maar een belangrijk onderdeel is ook het experimenteel leren (het leren door nieuwe ervaringen, ervaringsgericht leren).

• Beeldende therapie

Beeldende therapie (ook wel creatieve therapie genoemd) is leren door doen. Leren door het werken met materialen. Of dit nu krijt, verf, hout, steen of klei is, je doet het op je eigen manier, passend hoe jij bent. De behandelaar onderzoekt samen met jou welk materiaal en welke manier van werken bij jou past om al doende te werken aan je doel. De een zal het prettig vinden om een duidelijke opdracht te hebben, de ander werkt liever vrij, een derde zal een voorkeur hebben voor iets er tussenin. Vervolgens ga je aan de slag met je doel door te werken met het  materiaal dat je hebt gekozen. De volgende stap is dat de behandelaar en jij samen kijken hoe jij dit hebt ervaren en wat het je heeft opgebracht. Tot slot onderzoeken we op wat voor manier je het geleerde kunt toepassen in je dagelijks leven.  

Afspraken nakomen

Als u twee keer zonder bericht niet op een afspraak bent verschenen of minder dan 24 uur van te voren hebt afgezegd, wordt er eerst gewerkt aan het nakomen van afspraken. Als er zes weken geen contact is geweest wordt uw dossier gesloten. Er gaat dan een rekening naar de zorgverzekeraar. Indien nodig kan het dossier later weer geopend worden. Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Nadat de behandeling is gestopt blijft u welkom op het inloopspreekuur, mocht het toch minder gaan. We denken dan met u mee over de mogelijkheden.

Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Nadat de behandeling is gestopt blijft u welkom op het inloopspreekuur, mocht het toch minder gaan. We denken dan met u mee over de mogelijkheden.

  • Uitgebreide en zorgvuldige intake

  • Keuze uit verschillende behandelmogelijkheden

  • Open en vriendelijke sfeer op basis van gelijkwaardigheid

  • Samen geven wij uw behandeling vorm

Inloopuur

Wij verzorgen dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur een inloopuur. U kunt altijd binnenlopen of bellen. Wij denken graag met u mee.

Heeft u een verwijsbrief? Neemt u die dan gelijk mee naar het inloopuur.

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28 
6703 BS Wageningen

Tel 0317-413 901
(tussen 8:30 en 12:00 uur
en 14.00 en 16.00 uur)

Of stuur een email naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteitsstatuut

7,3 (CQ-index 2021)

Bejegening: 4,5

Samen beslissen: 4,2

Uitvoering behandeling: 3,6

© - GGZ Centrum Wageningen - Webdesign: Buro Blûn